Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Piano-aanbod.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
"De webpagina": Iedere webpagina waarin piano-aanbod.nl een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

"piano-aanbod.nl": De bevoegde webmaster van de webpagina;

"Gebruik(en)": Inloggen, opvragen, raadplegen, adverteren, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, bewaren, door- zenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

"U": De al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt/bezoekt.

"De Inhoud": Onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

"Schade": Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. Piano-aanbod.nl spant zich er voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. Piano-aanbod.nl verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor particulier en zakelijk gebruik bedoeld.

5. Piano-aanbod.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. Piano-aanbod.nl mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Piano-aanbod.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is piano-aanbod.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al wat u vanuit de webpagina verzendt.

9. Piano-aanbod.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.

10. U zal Piano-aanbod.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.


Nadere informatie
Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden aan piano-aanbod.nl. Alle rechten voorbehouden.


Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf van piano-aanbod.nl nodig. Piano-aanbod.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties, teksten en/of afbeeldingen/foto's noch voor de schending van (intellectuele eigendoms-) rechten van derden door openbaarmaking van voornoemde gegevens op deze site. Wij nemen aan dat u bevoegd bent tot het plaatsen van genoemde zaken, of anders toestemming heeft van eventuele rechthebbende(n).

Copyright © 2008 piano-aanbod.nl | Alle rechten voorbehouden.