Voorwaarden

Toepasselijkheid

1. Deze sitevoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.piano-aanbod.nl.nl (de “Site”). Deze Site wordt geëxploiteerd door piano-aanbod.nl. De Site wordt onder de navolgende voorwaarden beschikbaar gesteld en deze voorwaarden zijn dan ook van toepassing op alle informatie en diensten die op of via deze Site wordt verstrekt en/of aangeboden.

2. Piano-aanbod.nl is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

3. Voor zover deze voorwaarden afwijken van bepalingen uit enige overeenkomst tussen piano-aanbod.nl en de gebruiker van deze Site (“de bezoeker”), dan prevaleren te allen tijde de bepalingen uit de betreffende overeenkomst en aan deze voorwaarden kunnen dan geen rechten worden ontleend.

Inhoud en beschikbaarheid van de Site

4. De inhoud van deze Site is door piano-aanbod.nl met de meeste zorg samengesteld en bijgehouden. Piano-aanbod.nl neemt alle maatregelen die in haar vermogen ligt voor de beveiliging en veiligheid van haar systemen en de Site. Piano-aanbod.nl spant zich zoveel als mogelijk in om de beschikbaarheid van de Site te optimaliseren. Piano-aanbod.nl verstrekt de bezoeker nadrukkelijk geen garanties terzake de beschikbaarheid, veiligheid en inhoud van de Site.

5. Piano-aanbod.nl is te allen tijde gerechtigd de Site (voor onderhoud) buiten werking te stellen en verstrekt ter zake de beschikbaarheid geen enkele garantie.

Gebruik van de Site

6. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen doch niet beperkt tot merken, logo’s en andere tekens die op deze Site worden gebruikt, waardoor inbreuk kan worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten ingeval de Site ongeoorloofd wordt gebruikt, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Piano-aanbod.nl. Deze toestemming is slechts niet vereist indien deze handelingen Bezoeker strikt voor eigen gebruik en niet-commerciële doeleinden worden verricht.

7. Het is niet toegestaan de Site te gebruiken op een wijze waardoor andere Bezoekers zouden kunnen worden gehinderd en/of anderszins het (goed) functioneren van de Site, de gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur wordt aangetast.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

8. Indien op de Site verwijzingen of hyperlinks voorkomen naar sites van derden, dan is piano-aanbod.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze site(s).

9. Piano-aanbod.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de informatie, advertenties en/of gegevens die op de Site te vinden zijn en/of wordt gepresenteerd. Iedere aansprakelijkheid van piano-aanbod.nl voor directe en indirecte schade van Bezoeker die ontstaat door het ontlenen van informatie uit advertenties en/of door overige gegevens die op de Site worden gepresenteerd, is dan ook uitgesloten.

10. Piano-aanbod.nl is tevens niet aansprakelijk jegens Bezoeker in het geval de Site niet beschikbaar is en/of niet (goed) functioneert. Ingeval software en/of informatie van de Site wordt gedownload, is piano-aanbod.nl jegens Bezoeker nimmer aansprakelijkheid ingeval hierdoor schade ontstaat.

11. Bezoeker vrijwaart piano-aanbod.nl hierbij voor alle schade en aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Site door Bezoeker.

Aanvullende producten en diensten op of via de Website piano-aanbod.nl

12. De website piano-aanbod.nl verhuurd reclameruimten aan externe partijen om de dienstverlening aan bezoekers en adverteerders zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden.


Geschillen

14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

15. Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze voorwaarden, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

Voorwaarden voor gebruikers van het forum op Piano-aanbod.nl

Bij het plaatsen van een post op het forum of in een blog geldt een aantal voorwaarden. U dient zich te houden aan de wettelijke regels en de algemene fatsoensnormen. U reageert op een artikel en niet direct op een persoon. Daarnaast zijn er zaken die Piano-aanbod.nl liever niet ziet en die reden kunnen zijn om maatregelen te nemen en uw account uiteindelijk definitief te blokkeren.

Dit tolereert Piano-aanbod.nl niet:

§ Kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, sexueel-georiënteerde berichten en het zwartmaken van individuen, groepen of organisaties.

§ Te dominante aanwezigheid op de website, met als doel andere sitebezoekers te provoceren. Bedreigingen, al dan niet fictief, aan het adres van de andere sitebezoekers of aan Piano-aanbod.nl. Hiervan zal aangifte worden gedaan en uw gegevens zullen worden overgedragen aan de politie.

§ Niet-inhoudelijke posts en posts die niets met de onderwerpen op Piano-aanbod.nl van doen hebben.

§ Het oneindig herhalen van een post met dezelfde strekking en/of het knippen en plakken van een post en het bevuilen van de posts.

§ Nietszeggende posts als 'hallo', 'bah', 'het is me wat', 'belachelijk', etc. met als doel uw stempel te drukken en vooral uw eigen post terug te willen zien.

§ Het plaatsen van privé-gegevens van uzelf of van anderen.

§ Verwijzingen naar andere websites (url's) in een post.

§ Het niet gebruiken van Algemeen Beschaafd Nederlands.

§ Herhaling van wat al door een ander gezegd is. Leest u de strekking van eerdere posts door voordat u uw post plaatst.

§ Het kopiëren van berichten van andere bronnen. Copyright dient te allen tijde gerespecteerd te worden.

Blokkeren

Als de inhoud van een post naar het oordeel van de beheerders ontoelaatbaar is, wordt deze post of al uw posts verwijderd. Als dit herhaaldelijk gebeurt, kunnen de beheerders besluiten uw account te blokkeren zodat u niet meer kunt reageren. Als u toch een nieuwe account aanmaakt, wordt uw IP-adres geblokkeerd.

Wij wensen u veel leesplezier op Piano-aanbod.nl!

 

 

Copyright © 2008 piano-aanbod.nl | Alle rechten voorbehouden.